Service Area And Charging Station Map

พื้นที่ให้บริการและสถานีอัดประจุไฟฟ้า : 24 สถานีจอด (6 สถานีอัดประจุไฟฟ้า), 66 ช่องจอด