Service Area And Charging Station Map

พื้นที่ให้บริการและสถานีอัดประจุไฟฟ้า : 22 สถานีจอด (6 สถานีอัดประจุไฟฟ้า), 60 ช่องจอด